Delikaatse ja kalli töö teha võtnud firma vedas klienti raskel ajal alt

 (25)
Delikaatse ja kalli töö teha võtnud firma vedas klienti raskel ajal alt
Foto: Vida Press

ENS Hauakivid OÜ-lt hauasamba tellinud klient soovis lepingust taganeda ja tehtud ettemaksu tagasi saada, kuna tööde tegija viivitas tähtaegadega.

Klient tellis ettevõttelt ENS Hauakivid OÜ hauasamba. Pooltevaheline leping sõlmiti 12. mail, tööd pidid valmima 15. juuliks. Töö maksumus oli 2484 eurot, millest tarbija tasus poole - 1242 eurot. Kuna tellimust tähtaegselt ei täidetud, esitas tarbija hauakivi valmistajale pretensiooni ja avalduse lepingust taganeda. Lisaks palus klient tagastada tehtud ettemaksu.

Kaupleja andis samal päeval, mil klient pretensiooni esitas, garantiikirja, milles kohustus tegema kõik tööd hiljemalt järgmise 30 päevaga. Ühtlasi sõnastas garantiikiri, et kui seda tähtaega ei täideta, tagastatakse ettemaks. Kuid ka endale ajapikendusena võtnud aja sees ei suutnud firma hauasammast valmis saada.

ENS Hauakivid OÜ tunnistas, et on rikkunud lepingu täitmise tähtaega, mistõttu peab võimalikuks teha tarbijale soodustust 300 euro ulatuses. Klient sellise lahendusega ei nõustunud ning esitas tarbijavaidluste komisjoni avalduse, soovides lepingust taganeda ja saada kauplejalt ettemaksuna tasutud 1243 eurot tagasi.

ENS Hauakivid OÜ on jällegi seisukohal, et lepingust taganemine ja ettemaksu terves ulatuses tagastamine ei ole põhjendatud. Hauakivide tegija selgitas, et tarbijaga sõlmitud lepingut ei saanud tähtaegselt täita, kuna tekkis viivitus graniitkivi tarnimisel. Tarbijat teavitati sellest ning pooled pikendasid lepingu täitmise tähtaega.

Mitmete viivituste heastamiseks pakuti tarbijale 300 eurot soodustust. „Käesolevaks ajaks on vajalik materjal saabunud ning tellimuse täitmine võtaks aega paar nädalat, kuid tarbija on ükskõik mis tööde tegemise hauaplatsil keelanud. Tellimuse täitmiseks on tehtud järgmised tööd - eskiisi valmistamine, 3D hauaplatsi modelleerimine, kalmistu tööloa taotlemine, vundamendi valmistamine. Vundamenti ei saa demonteerida seda kahjustamata," selgitas hauakivide valmistaja ENS Hauakivid OÜ esindaja.

Tarbijavaidluste komisjoni otsus
Kuulanud ära tarbija seletuse ja uurinud asja materjale, leidis komisjon, et tarbija nõue on põhjendatud ja tuleb rahuldada.

Pooled sõlmisid tarbijatöövõtulepingu. Selle sätte järgi kohustub töövõtja töövõtulepinguga valmistama või muutma asja või saavutama teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse, teine isik aga maksma selle eest kokkulepitud tasu. Seaduse järgi peab töövõtja tööna valmistatud asja tellijale üle andma.

Võlasuhtest tuleneva kohustuse mittekohase täitmise puhul on tegemist kohustuse rikkumisega. Kui võlgnik on kohustust rikkunud, võib võlausaldaja kasutada seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid, sh lepingust taganeda. Seaduse kohaselt võib lepingupool lepingust taganeda, kui teine lepingupool on lepingust tulenevat kohustust oluliselt rikkunud.

Tarbijale antud garantiikirjas on kaupleja tunnistanud nii lepingurikkumist kui raha tagastamise kohustust. Eelnevast nähtuvalt esinevad vaidlusaluses võlasuhtes sellised asjaolud, mis annavad tarbijale õiguse lepingust taganeda.

Tarbija on kaotanud kohustuse täitmise vastu huvi, mis on asjaolusid arvestades mõistlikult põhjendatud. Asjaolu, et kaupleja on ettevalmistustöödega alustanud ja selleks kulutusi teinud, tarbija nõude rahuldamata jätmiseks alust ei anna.

Lepingust taganemise üldkorra järgi muutub leping taganemisel nn tagasitäitmise võlasuhteks. Sellest tulenevalt peavad pooled teineteiselt lepingu järgi saadu tagasi andma. Tarbija maksis ettemaksuna 1242 eurot ning seaduse alusel on õigustatud nõudma ettemaksu tagasi.
Allikas: tarbijavaidluste komisjon
Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias