Tele2 pakkus kliendile kindlustusjuhtumi hüvitamiseks uue asemel kasutatud iPhone'i

 (12)
Foto on illustreeriv
Foto on illustreerivVida Press

Kindlustusjuhtumina kvalifitseerunud vette kukkunud iPhone'ile pakuti Tele2 poolt asenduseks kasutatud telefoni, kuna see olevat Apple'i remondipoliitika.

Tele2 klient ostis eelmise aasta alguses endale iPhone 6s-i ning sõlmis koos ostuga ka If kindlustusfirmaga lepingu.

Eelmise aasta augustis juhtus telefoniga õnnetus. Pärast telefoni kindlustusjuhtumina Tele2-le üle andmist väljastati omanikule uue telefoni asemel seade, mis oli kokku pandud varuosadest ja oli pandud uude korpusesse.

Tele2 sõnul vastab kasutatud seadme pakkumine Apple'i garantiile, ent kliendi sõnul ei teavitatud teda telefoni ostes, et kindlustusjuhtumi korral saab ta uue telefoni asemel tagasi kasutatud varuosadega telefoni, ning selle tõttu usub ta, et kauplus on teda pahatahtlikus infosulus hoidnud.

Seetõttu ei olnud iPhone'i omanik sellise lahendusega nõus ja nõudis, et Tele2 väljastaks talle telefoni vastavalt kindlustuslepingu sätetele ehk siis uuena.

Teisisõnu soovis klient kasutatud telefoni asemel saada uut toodet, mis oleks karbis ja kilepakendis ja millel on tootjagarantii 2 aastat, nagu seda näevad ette ka kindlustustingimused.

Pöördudes Tele2 poole oma nõudmisega, sai klient väidetavalt vastuseks, et kui tarbija ei nõustu vastu võtma talle pakutud telefoni, saab ta oma vette uputatud telefoni tagasi ja sellega keeldub kindlustusandja pakkumisest seade välja vahetada.

Tarbijavaidluste komisjoni otsus
Poolte vahel on sõlmitud müügileping ja kindlustusleping. Vaidlus puudub selles, et toimunu on kindlustusjuhtum ning kindlustusandja peab kahju hüvitama.

Tele2 kasutatav hoolduskeskus tuvastas, et tarbija telefoni kahjustused on sellised, et seda ei ole enam mõistlik parandada. Tulenevalt sõlmitud kindlustuslepingu tingimuste p 25 ja 26 - kui kindlustusobjekti ei saa parandada või parandamine on kallim, kui uus seade, hüvitatakse seadme asendamise maksumus, mida on vähendatud omavastutuse ja seadme amortisatsiooni võrra. Tulenevalt kindlustuslepingu tingimustele arvestatakse amortisatsiooni nii, nagu sätestatud
tingimuste punktis 26.

Vastavalt kindlustuslepingule oli indlustusjuhtumi toimumise ajal omavastutus 75 eurot ja seadme amortisatsiooni võrra vähendatud väärtus 90% seadme ostuhinnast (868,80 eurot) ehk 781,92. Vähendades seda omavastutuse summa võrra on hüvitise maksimaalsumma 706,92. Tulenevalt kindlustuslepingust on tarbijal õigus saada selle summa ulatuses uus telefon. Vaidlus on selle üle, kas tarbijal on õigus saada uus telefon – see tähendab telefon, mis on toodetud, millel on 2-aastane garantii ja mida keegi ei ole kasutanud või on õigus saada kahjustatud telefoniga samaväärne telefon. Tarbijal on õigus saada uus telefon ja tõlgendades kindlustuslepingu tingimusi on selle tähendus - telefon, mis on toodetud, millel on 2-aastane garantii ja mida keegi ei ole kasutanud. Sellisele järeldusele jõuab esiteks seetõttu, et on kasutatud sõna „uus“. Vaidlus selle üle, mida mõeldakse tingimustes sõna „uus“ all tuleb lahendada tarbija kasuks nii lähtuvalt tingimuste sisust kui arvestades VÕS § 39 lg 1, mis sätestab, et tüüptingimuse tõlgendamisel olukorras, kus selle sisu osas on kahtlus, tuleb seda tõlgendada tüüptingimuste kasutaja kahjuks. Teiseks, tõlgendamisel lähtudes teksti sisust jõuab sama järelduseni, kuna regulatsiooni kohaselt peab tarbija ise hüvitama seadme amortisatsiooni juhtumil, kui uus telefon maksab rohkem, kui on hüvitise summa. Seega on tingimuste kohaselt mõeldud uut telefoni tähenduses – mittekasutatud uus telefon. Seega tuli kauplejal vastavalt sõlmitud müügilepingule ja kindlustuslepingule antud kindlustusjuhtumi tulemusena anda tarbijale üle täiesti uus telefon. Tulenevalt kaupleja Tele2 väidetest oli see võimalik ilma täiendava tarbijapoolse tasumiseta, sest selline telefon oleks olnud odavam, kui maksimaalne kindlustushüvitise summa. Kaupleja Tele2 viitab sellele, et Apple poliitika on selline, et seadmete remontimisel antakse asemele teine seade, mitte uus seade. Selline käitumine võib olla firma Apple poliitika, kuid pooltevahelistes lepingus selles kokku lepitud ei ole ning seega on kauplejal Tele2 kohustus anda tarbijale üle uus telefon.

Kaupleja tunnistab, et andis tarbijale üle kasutatud telefoni. Kaupleja väide, et tarbijal ei ole juhtumil, kui ta ei nõustu uue telefoni asemel vastu võtma asendustelefoni, milleks on kasutatud telefon, ei hüvitata tarbijale kahju kindlustuslepingu alusel, on vale. Kuna kindlustusjuhtum on toimunud, siis on kindlustusandjal lepingu alusel hüvitamise kohustus. Tarbijal ei ole tekkinud vastuvõtuviivitust hüvitamisel. Kui tarbijale anti üle nõuetele mittevastav telefon, siis ta nõudis kauplejalt Tele 2, kellel oli kohustus üle anda uus telefon, uue telefoni üleandmist - kaupleja keeldus sellest. Kaupleja keeldumine on lepingurikkumine ja tarbijal on õigus rakendada õiguskaitsevahendina kahju hüvitamise nõuet. Arvestades, et kaupleja Tele2, mis on ka kindlustusandja esindaja, on teinud otsuse, et hüvitatakse uue telefoni andmine ja see on arvestades kindlustuslepingust tulenevat hüvitamise summat võimalik, on rikkumise tarbija vastu toime pannud Tele2, kellel oli kohustus anda üle uus telefon. Rikkumine on oluline, sest tarbija ei saanud seda, mida ta poolte kokkuleppest lähtuvalt oli õigustatud saama. Uue telefoni asemel anti üle kasutatud telefon. Kindlustusandja otsus rikub tarbija õigusi, kuna selles on vale hüvitise summa, tarbijal on õigus saada suurem hüvitis, kuid see rikkumine ei ole oluline, kui hüvitise summa eest on võimalik saada uus telefon, kuna hüvitamise eesmärk saab uue telefoni üleandmisega täidetud. Tele2 rikkus kohustust anda üle uus telefon ja keeldus rikkumist kõrvaldamast. Seepeale tekkis tarbijal õigus müügilepingust taganeda. Tele2 otsuse kohaselt oli hüvitise summa 627,5 eurot ja pooltel ei ole vaidlust, et uue telefoni saab selle summa eest. Seega on nõude suurus 627,5 eurot. Tulenevalt eeltoodust on tarbijal õigus saada kauplejalt 627,5 eurot ja tarbija peab eeltoodud hüvitise saamisel tagastama kaupleja poolt temale üleantud nõuetele mittevastava telefoni. Poolte vaidluse lahendab poolte nõusoleku korral ka, kui kaupleja võtab tagasi tarbijale üleantud telefoni ja väljastab selle asemele uue kasutamata telefoni, mis oli kauplejal kindlustusjuhtumi ajal.
Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias