Telia klienti kummitas kuus aastat tasumata valearve tõttu inkassonõue. Klient: nõue on ebaseaduslik ja aegunud

 (16)
Telia pressikonverents
Foto: Madis Veltman

Kuna tarbija ei suutnud Teliaga kokkuleppele saada, pöördus ta tarbijavaidluste komisjoni.

Tarbijavaidluste komisjoni kirjelduse järgi lõpetas tarbija 2012. aasta jaanuaris Teliaga sideteenuse osutamise lepingu ning ei nõustunud osaliselt tasuma kaupleja poolt esitatud arvet. Tarbija väitel oli tegemist topeltarvega, millest ta tasus üksnes selle osa, mida ta oli reaalselt kasutanud.

Tänavu märtsis esitas kaupleja tarbijale nõude tasuda 47.78 eurot. Tarbija keeldus arve tasumisest, kuna nõue on aegunud. Telia nõustus arvet vähendama ning nõudis 25.43 euro tasumist. Tarbija hinnangul on kaupleja nõue aegunud ning seega kuulub tühistamisele. Tema väitel ei ole 6 aasta jooksul (2012-2018) nõuet esitatud ning tarbija teadis, et võlgnevust ei ole. Tarbija soovib, et kaupleja aegunud arve tasumist ei nõuaks ning soovib arve tasumisest keelduda.

Telia: nõude aegumine ei ole võlasuhte lõppemise aluseks

Kaupleja selgituste kohaselt on tarbijal osaliselt tasumata 2010. aasta jaanuaris sõlmitud lepingu alusel osutatud mobiilsideteenuse eest. Võlgnevuse kohta on tarbijale esitatud teade 2012. aprillis ja selle kohta saadeti ka meeldetuletus.

Võlgnevus on antud inkassole 2012. aasta mais ja mullu novembris. Nõude aegumine ei ole kaupleja hinnangul võlasuhte lõppemise aluseks – aegumine üksnes annab võlgnikule õiguse keelduda oma kohustuse täitmisest. Kohustus jääb tarbijale alles ning kauplejal on õigus nõuda kohustuse täitmist vastavalt võlaõigusseadusele.

Seotud lood:

Aegunud kohustus on võlaõigusseaduse kohaselt mittetäielik kohustus, mille sisuks on, et võlgnik võib sellise kohustuse vabatahtlikult täita ning selle täitmist võib võlausaldaja ka nõuda, kuid kohustus ise ei allu sundtäitmisele. Seega on mittetäielik kohustus – sh ka aegunud kohustus – seadusest tulenev õiguslik alus kohustuse täitmisele teiste õiguslike aluste kõrval, millega võib võlasuhte pool õiguslikult siduvaid kohustusi võtta.

Kuigi erinevalt täielikust kohustusest – sh mitteaegunud kohustusest – on mittetäielik kohustus täidetav ainult vabatahtlikult, täidetakse mittetäielikku kohustust siiski õiguslikul alusel. Telial on õigus teostada kõikide kliendi poolt Teliale täitmisele kuuluvate rahaliste kohustuste suhtes ühtset ja terviklikku kliendikohast võlaarvestust ning seda ka juhul, kui Telia väljastab kliendile mitu erinevat arvet. Kui klient teeb Teliale rahalisi makseid, siis on Telial õigus lugeda kliendi kohustused Telia ees täidetuks võlgnevuse tekkimise järjekorras.

Kompromissina on kaupleja nõus loobuma lisandunud viivistest summas 22.35 eurot, misjärel kuulub tarbija poolt tasumisele summa 25.43 eurot, s.o. põhivõlg summas 23.89 eurot ja viivis summas 1.54 eurot.

Tarbijavaidluste komisjon: tarbija nõue rahuldada

Pärast nõude aegumist võib kohustatud isik keelduda kohustuse täitmisest. Vastavalt seadusele on tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg kolm aastat. Kui nõue muutub sissenõutavaks arve esitamisega, algab nõude aegumistähtaeg selle kalendriaasta lõppemisest, mil õigustatud isik võib arve esitada.

Eeltoodust tulenevalt on tõendatud, et nõue on aegunud ning tarbijal on õigus keelduda oma kohustuse täitmisest. Komisjon märgib lisaks, et nõustub kauplejaga, et aegunud nõue on mittetäielik kohustus, kuid ei nõustu kauplejaga selles, et kaupleja võib selle täitmist nõuda. Mittetäielik on kohustus, mille võlgnik võib täita, kuid mille täitmist ei saa võlausaldaja temalt nõuda. Mittetäielik kohustus on täidetav ainult vabatahtlikult. Mittetäielikku kohustust ei saa uue kohustuse võtmisega muuta täielikuks kohustuseks, et sellest omandada sissenõutav nõue.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias