Jurist teeb puust ja punaseks: mida teha, kui naaber blokeerib kodutee?

 (85)
Laulasmaal on riigiteed suletud
Foto: Andres Putting

Eestis on suur hulk majapidamisi, millele juurdepääs käib üle naaberkinnistu. See on jäänuk omandireformi aegadest, mil kinnistute eraldamisel tihtipeale ei osutatud juurdepääsutee olemasolule tähelepanu või ei soovitud teekinnistute loomisega vaeva näha, kirjutab õigusnõuandeid jagav blogi Avokaado.

Täna kujutab selline olukord aga tihtipeale probleemi ning tekitab naabrite vahel tülisid. Ühelt poolt on ilma juurdepääsuta kinnistute omanikud sundolukorras ja peavad otsima võimalusi oma koju saamiseks, teiselt poolt jällegi kulgeb juurdepääsutee tihti naaberkinnistul selliselt, et võib segada naabri elu.

Avaldus kohtusse

Juhul, kui naaberkinnistu omanik on keelanud tema kinnistul paikneva tee kasutamise, selle lausa blokeerinud või üles kündnud ning ei ole valmis kokkuleppeid sõlmima, siis ei ole juurdepääsuta jäänud kinnistu omanikul muud võimalust, kui esitada avaldus kohtusse.

Avalikult kasutatavale teele juurdepääsu asja lahendab selle kinnisasja asukoha järgne kohus, millelt juurdepääsu avalikule teele taotletakse, seega tuleb esitada avaldus kinnistu asukohajärgsesse maakohtusse - kas Harju Maakohusse (Harjumaa ja Tallinn), Tartu Maakohusse (Lõuna-Eesti piirkond), Viru Maakohusse (Lääne- ja Ida-Virumaa) või Pärnu Maakohusse (Lääne- ja Kesk Eesti ning saared).

Esialgne õiguskaitse

Seotud lood:

Kui naaberkinnistu omanikuga ei ole õnnestunud kokkulepet saavutada ning ta ei luba oma kinnistut juurdepääsuks kasutada, siis üksnes avalduse esitamine ise ei anna õigust naaberkinnistu kasutamiseks. Avalduse lahendamise tulemusena jõutakse naaberkinnistule juurdepääsupiirangu seadmiseni või muu alternatiivse lahenduseni.

Kui naaber on talle kuuluva kinnistu kasutamise keelanud või on lausa blokeerinud juurdepääsutee ning muid mõistlikke võimalusi kinnistule pääsemiseks ei ole, siis tuleks koos juurdepääsuõiguse seadmise avaldusega esitada ka avaldus esialgse õiguskaitse kohaldamiseks, millega palutaks kohtul kohustada naaberkinnistu omanikku mitte takistama juurdepääsu kinnistule.

Tasu juurdepääsu eest

Juurdepääsuõigus avalikule teele seatakse tavapäraselt tasulisena ning seaduse kohaselt tuleb juurdepääsu määramisel arvestada koormatava kinnisasja omaniku huve.

Tasu suuruse määramisel võetakse arvesse, millisel määral juurdepääsupiirang kinnistu omaniku õigusi piirab, samuti arvestatakse tee kasutamise intensiivsust, teehoiukulusid jms.

Kellelt juurdepääsu nõuda

Juhul, kui ajalooliselt on juurdepääsuks kasutatud ühte konkreetset naaberkinnistut, siis enamasti eelistatakse ka juurdepääsuõiguse seadmisel selliseid ajalooliselt väljakujunenud teid. Kohtupraktikas on leitud, et juurdepääsuõiguse tagamisel on kohustus säilitada tavana väljakujunenud ühendus avalikult kasutatava teega, koormamata omanikke, kelle kinnisasja ei ole avalikult kasutatava teega ühenduse pidamiseks seni kasutatud.

Seadus ütleb ka, et juurdepääsu määramisel tuleb arvestada koormatava kinnisasja omaniku huve, seega ei saa juurdepääsuteed lihtsalt suvaliselt määrata, vaid tuleks leida kõikide osapoolte jaoks võimalikult parim variant.

Võib ka juhtuda, et kõikide osapoolte huve kaaludes on parimaks variandiks hoopis uue tee rajamine senise asemel või mune teise naaberkinnistu kaudu.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias