Teeme selgeks: kuidas saada löökaugu tekitatud kahju korral raha tagasi? Milline peab välja nägema kirjalik nõue?

 (6)
Auklikud teed Tartus
Auklikud teed TartusFoto: Anni Õnneleid

Kevadine jää ja lume sulamine teedel toob endaga kaasa iga-aastased ebameeldivad üllatused sõidukiomanikele - löökaugud. Kui sõiduki vigastused on põhjustatud ootamatust löökaugust, on õigus kahjud tee omanikult sisse nõuda. Jurist selgitab, kuidas seda korrektselt teha ning lisame ka kahjunõude- ja hagiavalduse näidise.

Löökaugud on igakevadine mure - nendest läbi sõites võib puruneda sõiduki rehv, velg, vedrustus ning teised silla detailid. Kõik taolised sõidutee hooldusega seotud kahjud võib aga sisse nõuda tee omanikult, üldjuhul siis omavalitsuselt või neile teenust osutavalt asutuselt (Tallinnas kommunaalamet).

Eesti Õigusbürool on pooleli vaidlus ühe Harjumaa omavalitsusega, kus sõidukil purunesid löökaugu tõttu kaks rehvi, kuid omavalitsus ei ole nõus kahju hüvitama.

Eesti Õigusbüroo juristi Merike Roosilehe sõnul on väga oluline koheselt teavitada juhtunust politseid ning sündmuse asjaolud fikseerida tunnistaja juuresolekul. “Teehooldus on tee omaniku ülesanne ning kui selle puudulik teostus põhjustab liiklejale kahju, võib hüvitist nõuda tee omanikult, kelleks üldjuhul on omavalitsus. Seejuures on väga oluline politsei teavitamine ning asjaolude ülespildistamine. Korrektse asjaajamise korral on omavalitsusel keeruline kahju hüvitamisest keelduda, ka näiteks tee ebatasasusest hoiatav liiklusmärk ei vabasta neid üldjuhul vastutusest,” sõnas Roosileht.

Seotud lood:

Roosileht lisab, et loomulikult on juhi kohustus järgida liiklusmärke ning kinni pidada liikluspiirangutest. Tee omanikul puudub hüvitamise kohustus, kui suudetakse tõendada asjaolu, et juht ei pidanud kinni liikluspiirangutest ning sõitis näiteks teeoludele mittesobiva sõidukiirusega.

Tee omanikult hüvitise saamiseks tuleb järgida 5 olulist punkti:

Löökaugust läbi sõites sõidukit vigastades peatu niipea, kui see on võimalik ning ohutu.

Teavita juhtunust politseid ning kui nad sündmuspaigale fikseerima ei tule, tegutse neilt saadud juhiste järgi.

Pildista kahju põhjustanud löökauku ning tekitatud kahju selliselt, et asukoht ning löökaugu suurus oleksid tuvastatavad (aseta löökaugu kõrvale näiteks tikutops).

Sõiduki vigastused ning remondi maksumus lase hinnata autoremonditöökojal.

Kahjunõue koos tõendusmaterjaliga esita tee omanikule, Tallinna linnas kommunaalametile.

Kui tee omanik siiski keeldub kahju hüvitamisest, tuleb kahju hüvitamist nõuda kohtu kaudu. Tegemist on tsiviilvaidlusega ning hagiavaldus tuleb esitada tee omaniku asukohajärgsesse maakohtusse.

Kahjuavalduse näidis
Tee omaniku nimi

Kuupäev

Kahjunõue

(Kuupäev) toimus kahjujuhtum (juhtumi toimumise aadress), mille käigus teekattes olnud löökaugu tõttu sai kahjustada (sõiduki omaniku nimi) kuuluv sõiduk (mark ja mudel) reg-märgiga (reg-märk), mida juhtis (sõiduki juhi nimi). Juhtumi on jäädvustanud politsei.

Sõiduki taastusremondi teostas (remoniettvõtte nimetus). Sõiduki taastusremondi kulu on esitatud kalkulatsiooni (lisa 1) ja arve (lisa 2) põhjal, nõude summa on (summa) eurot.

EhS § 97 lg 1 järgi tuleb teed ja tee toimimiseks vajalikud rajatised hoida korras viisil, et need vastaksid nõuetele ning tagatud oleksid tingimused ohutuks liiklemiseks. Majandus- ja taristuministri määruse nr 92 14.07.2015 „Tee seisundinõuded“ § 1 lg 2 kohaselt hoiab avalikkusele ligipääsetava eratee omanik tee korras viisil, et oleksid täidetud tingimused ohutuks liiklemiseks. KOKS § 6 lg 1 on omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada antud vallas või linnas valla ja linna teede ehitamist ja korrashoidu, kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita.

Eelmainitud määruse § 2 lg 1 järgi on seisundinõuete täitmine kohustuslik kõigile määruse reguleerimisalasse jäävate teede omanikele ning § 2 lg 2 järgi peab tee seisund vastama vähemalt antud määrusega kehtestatud tasemele.

VÕS § 1043 sätestab, et teisele isikule (kannatanule) õigusvastaselt kahju tekitanud isik (kahju tekitaja) peab kahju hüvit-ama, kui ta on kahju tekitamises süüdi või vastutab kahju tekitamise eest vastavalt seadusele.

Ühtlasi osundan, et isegi kui sündmuskohale oli paigaldatud liiklusmärk 152 „Ebatasane tee,“ ei vabasta see tee omanikku kohustusest hüvitada liiklejale nõuetele mittevastava tee kasutuskõlbmatuse tõttu tekkinud kahju. Antud seisukohta kin-nitavad ka mitmed kohtulahendid.

Lähtuvalt eeltoodust olete kohustatud hüvitama mulle tekkinud kahju summas (nõude summa) eurot. Käesolevaga palume nimetatud summa kanda viie tööpäeva jooksul minu arvelduskontole nr konto nr. (a/a number)

Lisad:

1. remondikalkulatsiooni koostaja nimetus remondikalkulatsioon

2. Remondiarve nr arve number

Lugupidamisega

………………..

Nõude esitaja nimi
Hagiavalduse näidis
Kohtu nimetus

Kuupäev

Hageja: Hagi esitaja nimi, isikukood ja kontaktandmed

Kostja: Tee omaniku nimetus, registrikood ja kontaktandmed

HAGIAVALDUS Tekitatud kahju (summa) eurot hüvitamise nõudes

Hageja juhtis (kuupäev) umbes kella (kellaaeg) ajal endale kuuluvat sõidukit (mark ja mudel) reg-märgiga (reg-märgi nr) mööda (tänava nimetus) tänavat ning sõitis maja nr (maja number) juures läbi augu, mis vigastas sõidukit. Teel asuvat löökauku ei olnud võimalik vältida. Löökaugust läbi sõitmine tekitas hagejale varalise kahju sõiduki parandamiseks kantud kulude näol summas (nõude summa) eurot.

Hageja leiab, et nimetatud löökauk ei olnud hästi märgistatud ning hageja täitis kõiki liiklusseaduse nõudeid.

EhS § 97 lg 1 järgi tuleb teed ja tee toimimiseks vajalikud rajatised hoida korras viisil, et need vastaksid nõuetele ning tagatud oleksid tingimused ohutuks liiklemiseks. Majandus- ja taristuministri määruse nr 92 14.07.2015 „Tee seisundinõuded“ § 1 lg 2 kohaselt hoiab avalikkusele ligipääsetava eratee omanik tee korras viisil, et oleksid täidetud tingimused ohutuks liiklemiseks. KOKS § 6 lg 1 on omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada antud vallas või linnas valla ja linna teede ehitamist ja korrashoidu, kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita.

Eelmainitud määruse § 2 lg 1 järgi on seisundinõuete täitmine kohustuslik kõigile määruse reguleerimisalasse jäävate teede omanikele ning § 2 lg 2 järgi peab tee seisund vastama vähemalt antud määrusega kehtestatud tasemele.

Võlaõigusseaduse § 1043 sätestab, et teisele isikule (kannatanule) õigusvastaselt kahju tekitanud isik (kahju tekitaja) peab kahju hüvitama, kui ta on kahju tekitamises süüdi või vastutab kahju tekitamise eest vastavalt seadusele.

Hageja on kandnud remondikalkulatsiooni koostaja nimetus kalkulatsiooni (lisa 2) ja arve (lisa 3) alusel sõidukile tek-kinud kahju summas nõude summa eurot.

Hageja esitas kostjale nõude (esitamise kuupäev) pretensiooni (lisa 4) nõudega summas (nõude summa) eurot. Kostja ei tunnistanud nõuet (lisa 5) ning kokkuleppele nõude tasumise osas ei jõutud.

Hageja on nõus asja kirjaliku menetlusega.

Juhindudes eeltoodust ja EhS § 97 lg 1, Võlaõigusseaduse §-dest 82 lg 7, §1043, ja TsMS §-st 162 ning Majandus- ja taristuministri määrusest nr 92 14.07.2015 „Tee seisundinõuded“

palun :

1. Välja mõista kostjalt hageja kasuks (nõude summa) eurot.

2. Jätta menetluskulud kostja kanda.

Lisad:

1. remondikalkulatsiooni koostaja nimetus remondikalkulatsioon

2. Remondiarve nr arve number

3. Hageja pretensioon tee omanikule

4. Tee omaniku vastus pretensioonile

5. Maksekorraldus riigilõivu tasumise kohta.

Lugupidamisega

………………..

Nõude esitaja nimi või nimetus
Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias