Populaarsed valemivihikud kubisevad vigadest. Tootja: ka õpikutes võib vigu leiduda

 (34)
Koolitarvete hinnavaatlus
Mobiilifoto: Kristjan Ats Mägi

Täna mitmel pool kaubanduses müügil olevad Nutikaustikud sisaldavad Tallinna reaalkooli keemiaõpetaja Martin Saare hinnangul vigu, mille tõttu on toode kasutuskõlbmatu ning peaks viivimatault lettidel eemaldatama.

Reaalkooli keemiaõpetaja Martin Saar selgitas, et keemiatemaatiline Nutikaustik on kasutuskõlbmatu ja peaks kuuluma viivitamatult turult eemaldamisele. „Küsimus ei ole mõne trükivea esinemises vaid süsteemeses, rumalas, asjatundmatus ja lohakas lähenemises," hindas Saar Anobion Hulgimüügi OÜ toodetud Nutikaustikuid.

Nutikaustikud on tänase seisuga müügil kõigis suuremates jaekettides ning raamatu- ja kontoritarvete poodides.

Anobion Hulgimüügi OÜ esindaja Andres Sildami selgitusel võttis Saar ka nende ettevõttega ühendust.

„Me hakkasime uurima, mis tüüpi vead ja puudused on abimaterjalis, lisaks palusime ka õpetaja Saarel täpsustada oma leide ja kuidas võiks tema arvates täiendada abimaterjali. Kui oleme välja selgitanud vead ning nende olulisuse ja kaustikute hulga, kus vead esinevad, siis saame otsustada kuidas edasi toimida," vastas Sildam küsimusele, kas kaustikud plaanitakse tagasi kutsuda või poodidest eemaldada.

„Hindame, kas need vead võivad kedagi oluliselt eksitada. Ma rõhutan, et kaustikus olev abimaterjal ei pretendeeri õppematerjaliks ega asenda õpikuid, küll aga on mugavaks abivahendiks õppeainete omandamisel. Eelkõige on tegemist kaustikuga kuhu konspekteerida. Igas trükises võib leiduda vigu, isegi õpikutes, on hea kui haritud ja vastutustundlikud õpetajad märkavad neid," kõlas Sildami selgitus.

Keemiaõpetaja Martin Saare kommentaar Nutikaustikus esinevate vigade kohta
1. Räiged sisulised eksimused:

1. Perioodilisustabelis on näidatud perioodis vasakult paremale oksüdeerumisvõime tugevnemine; tegelikult peaks olema oksüdeerimisvõime; need on keemia perspektiivist vastandliku tähendusega; olgu toodud paralleel argielust: ei ole ju samatähenduslik, kas midagi hävi(ne)b kergesti või hävitab jõuliselt;

2. Orgaaniliste ühendite klasside juures on ridamisi eksimusi: tsüanorühmas näidatud nelja sidemega lämmastiku aatom (peab olema kolmega); diasooniumrühmas on näidatud laeng vale lämmastiku aatomi peal; ei suudeta eristada alküülrühma ja alkaani valemi üldkuju (erinevus silmas peetud kontekstis vesiniku aatomite arvus), mille esitus hälbib ka nt alkeeni ja alküüni puhul kasutatust, tekitades seega õpilases segadust; benseen ei ole aineklass; kui aldehüüdi puhul tuuakse välja eraldi vaid formüülrühm, ei sobi kasutada ketoonide puhul üldmõistet karbonüülrühm, mis kehtib mõlema aineklassi kohta;

3. Keemiaarvutuste sektsioonis on esitatud "n" kui moolide arvu tähis - peaks olema aine hulga tähis (paralleel: S märgib pindala, mitte ruutmeetrite arvu; V märgib ruumala, mitte kuupmeetrite arvu); ei suudeta eristada molekulmassi ja molaarmassi (arvuline väärtus sama, erinevus mõõtühikus ja sisus);

4. Eriti lubamatud on arvatavasti trükitehnilised probleemid, mis moonutavad mõningad arvväärtused tundmatuseni, jättes kasutamata nii standardkuju puhul korrutusmärgid kui negatiivse väärtuse märkimiseks miinusmärgi: puhtas vees peaks vesinikioonide kontsentratsioon olema 10-7 mol/dm3; mitte 107 mol/dm3. jaburad on viimasel lehel esitatud aatommassiühik ja elementaarlaeng; korrutusmärgi puudumise tõttu on arusaamatu ka Avogadro arv, mis ühes kohas märgitud avogadro arvuna; (muide - nutikaustiku järgi jääb õpilasele mulje, et aatomi mass grammides on enam vähem sama, mis Maa mass kilogrammides - ehk siis Maa peaks koosnema kokku mõnest tuhandest aatomist - kenjaalne! (igaks juhuks olgu toodud reaalsus: klaasis vees on pigem ca 2∙1025 aatomit);

5. Teoreetiline kogus on seostatud kaoprotsendiga või vähemalt trükitud selle alla;

6. Täiesti väär on koefitsientide kui reageerivate ainete moolsuhet määravate arvudega tehtavate tehete osa (kahe esimese rea puhul piisaks miinusmärgi asendamisest korrutamismärgiga, aga viimane rida jääbki mõistmatuks) - kui õpilane selle eeskirja alusel tehteid teeb, jõuab omadega sügavale sohu;

7. Eksimused valemites: lubamatu on põlemisreaktsioonide võrrandites kasutada O2 asemel O8; Na2CO3 asemel Na2CO2; NH3 asemel NH1;

8. Tehetesse ilmuvad suvalised tähed: ühel hetkel nt "k", mis võib märkida ehk ootamatult korrutustehet, aga....;

9. Lubamatu on negatiivset o.a-d märkivate miinusmärkide puudumine: nii on hapniku o.a-ks märgitud -II asemel II; samuti on positiivse väärtusena esitatud negatiivset väärtust vajavad min o.a-d;

10. esterdamise saadusena on estri asemel märgitud alküün (!);

...

2. Küsitavused-ebatäpsused:


1. Perioodilisustabeli juures peaks olema täpsustatud, et rühmas ülevalt alla suureneb elektronkihtide, mitte lihtsalt kihtide arv;

2. Seosed anorgaaniliste ainete vahel on skeemina esitatud sellisel viisil, et õpilane on sunnitud välja lugema jaburaid reaktsiooniskeeme: nt "uus sool + uus alus + metall = uus sool + uus metall; piisaks kastide mõistuspäraste piiride joonistamisest;

3. Mille alusel on üldse langetatud valik materjalist, mida esitada - orgaaniliste ühendite klasside esitus on kõike muud, kui heas seoses õppekavaga.
Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias