Seadustele vilistav autokool trikitab uute kummaliste võtetega

 (22)
Autokool
E-Autokoolituse omanik Vladimir Tabujev.Foto: Vallo Kruuser

Mitmeid kordi tarbijakaitseameti mustas nimekirjas figureerinud ning kehtivatele seadustele jätkuvalt vilistav kurikuulus E-Autokoolitus tembutab jälle.

Sedakorda hakkas kool piirama õpilase e-kooli ligipääsu pärast eksamist läbikukkumist, nõudes trahvisummat.

E-Autokoolitusega sõlmis klient pakettõppelepingu, mis koosnes teooriaõppest, pimesõidukoolitusest, riskivältimise koolituses liberajal, esmaabi koolitusest ning osaliselt tasuta sõiduõppetundidest. Juhtimisõiguse omandamise poole püüelnud klient läbis teooriaõppe ja esmaabi koolituse.

Möödunud suvel soovis ta end korduvalt registreerida teooriaeksamile, kuid E-Autokoolituse süsteem seda ei võimaldanud, sest kliendi konto oli blokeeritud.

Augustis nõudis kool kliendilt täiendavalt 89 eurot, et ta saaks läbida teooriaeksami ja alustada sõidutundidega. See oli ühtlasi tagatis, millega pääsenuks klient taas autokooli e-süsteemi.

Kuna klient teooriaeksamit esimesel katsel positiivselt ei läbinud, esitati talle uus arve summas 182 eurot.

Arve kohaselt oli tegemist lepingu erakorralise ülesütlemisega õppija poolt. Klient mõistagi sellega ei nõustunud, kuna ta ei soovinud lepingut üles öelda.

Samas ei olnud tal ka põhjust maksta juba läbitud esmaabikoolituse eest täiendavalt. Pärast tarbija poolset järelepärimist blokeeriti ta konto uuesti. Klient proovis end registreerida sõidutundidele, kuid see ei õnnestunud.

Seotud lood:

Seejärel soovis klient end registreerida teooriaeksamile ja tasus ka teooriaeksami eest 20 eurot. Kahjuks tarbija haigestus ning ei saanud eksamile minna, mille kohta on tal arstitõend. Paraku ei aktsepteerinud E-Autokoolitus seda tõendit ning esitas samal päeval täiendava arve 182 eurot, mis taaskord sisaldas juba läbitud esmaabikursuse tasu.

E-Autokoolitus ei ole kordagi selgitanud ega põhjendanud, mis alusel nimetatud arve esitati. Tarbija taotleb kaupleja poolt esitatud arve alusetuse tuvastamist.

Tarbijakaebuste komisjon tutvus asjas esitatud materjalidega ning kuna kaupleja kirjalikku seisukohta ei esitanud, tuleb lähtuda tarbijakaitseseadusest ja tarbija kaebusest.

Komisjon leidis, et tarbija kaebusele tuginedes tuleb pidada kaupleja poolt esitatud arvet alusetuks. Kaupleja on viidanud arvel „lepingu erakorralisele ülesütlemisele õppija poolt", samas on tarbija teatanud, et ta pole soovinud lepingut erakorraliselt üles öelda.

Samuti selgub poolte edasisest tegevusest, et lepingu täitmine jätkus. Tarbija selgituste kohaselt avaldas ta soovi muuta teooriaeksami sooritamise aega tulenevalt tervislikest põhjustest, mille kohta oli tal ka arstitõend.

Vastavalt tarbija kirjalikule selgitusele laekus talle aga möödunud aasta oktoobris e-kiri, milles E-Autokoolitus teatas, et leping on lõpetatud. Kuna tarbija ei soovinud lepingut lõpetada aga kaupleja on oma e- kirjas teatanud tarbijale, et leping on lõpetatud, tuleb järeldada, et lepingu lõpetamine toimus kaupleja initsiatiivil.

Samas ei ole kaupleja viidanud, millise lepingu sätte alusel ta lepingu omapoolselt lõpetas. Arvel on kaupleja toonud kauba nimetuse juures välja järgmise loendi: „3.9 algastme libedasõidu koolitus, 3.9. pimedasõit ja 3.9 esmaabi."

Komisjon märgib, et esmaabi koolituse on tarbija läbinud ja selle eest ka tasunud. Libedasõidu ja pimedasõidu koolitust ei ole tarbija saanud läbida. E-Autokoolitus on omalt poolt teatanud lepingu lõpetamisest ning kaubagruppide nimetuste ette on arvele märgitud punkt 3.9, millest võib järeldada, et kaupleja soovib kohaldada lepingu punktis 3.9 sätestatud trahvinõuet.

Komisjoni hinnangul ei ole kaupleja poolne trahvinõu antud juhul kohaldatav, kuna lepingu lõpetamise initsiatiiv on autokooli enda poolne. Lisaks pole kaupleja taganud tarbijale võimalust tema poolt soovitud teenust saada.

Komisjon märgib, et tarbija ja kaupleja vahel sõlmitud leping on mitmetes punktides ebaselge ning tarbijal ei ole lepingust võimalik üheselt aru saada, millised on poolte õigused ja kohustused.

Komisjoni otsus - rahuldada tarbija kaebus - tuleb täita ühe kuu jooksul, alates komisjoni otsuse ärakirja saamise päevale järgnevast päevast.

Kogu loo juures ei ole vähemoluline fakt, et E-Autokoolitus on tarbijakaitseameti mustas nimekirjas kokku 9 kirjega. Kõik puudutavad tarbijakaebuste komisjonide otsuste mittetäitmist ehk eiramist.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias