Tarbijakaitse tuvastas järelkontrolli käigus üle Eesti ligi 75 kehvas seisukorras mänguväljakut

 (4)
Laps mänguväljakul
Laps mänguväljakulFoto: Madis Veltman

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (toonane Tehnilise Järelevalve Amet) hindas 2018. aasta suvel avalike mänguväljakute ohutust nende sihipärasel kasutamisel. 2019. aastal tegi TTJA järelkontrolli, et uurida, kas avastatud puudused on likvideeritud.

TTJA eesmärgiks oli teostada järelevalvet erinevates Eesti piirkondades asuvatel mänguväljakutel. Kohalikelt omavalitsustelt saadi üle-eestiliselt infot 972 mänguväljaku kohta, mille omanikeks on omavalitsused ise ning 102 korteriühistu omandis olevate mänguväljakute kohta.

Valimisse jäi 11 maakonda (30 kohalikku omavalitsust) ning kokku kontrolliti 126 mänguväljaku ohutust. Vaatlustoimingute tulemusena klassifitseerus ainult 9 mänguväljakut väga heaks, 44 oli heas seisukorras, 48 oli rahuldavas ning 25 mänguväljakut oli mitterahuldavas seisukorras.

Avalikuks mänguväljakuks loetakse mänguväljakut, mille puhul ei ole takistatud sellele ligipääs ning sisuliselt iga laps tänavalt saab tulla sellele mängima. Ehitusseadustiku järgi on avaliku kasutusega mänguväljaku rajamine ehitusloa ja projektikohustuslik tegevus.

Igale uuele mänguväljakule tuleb enne selle kasutamisele võtmist väljastada ka kasutusluba ning kohalikul omavalitsusel on kohustus kontrollida mänguväljaku ohutust kasutusloa menetluse käigus. Eeltoodust tulenevalt peavad mänguväljakud olema registreeritud ehitisregistris. TTJA kontrollitud 126 mänguväljakust 58 oli kantud ehitisregistrisse, mis teeb 46% kogu kontrollitud mänguväljakutest.

Seotud lood:

Mänguväljakute üldist olukorda vaadates oli seisukord rahuldav või hea. Eraldi saab välja tuua puitkonstruktsioonide seisukorra, kus regulaarse hoolduse puudumise tõttu on konstruktsioon lagunenud ning muutunud kasutuskõlbmatuks. Tihtipeale on puit mädanenud allpool pinnakatet ning ilma pinnakatte eemaldamiseta ei ole seda näha.

2019. aastal viis TTJA läbi aasta varem kontrollitud mänguväljakute osas järelpärimised, et välja selgitada, kas avastatud puudused on likvideeritud. Hea meel on tõdeda, et enamus väljakute omanikke on kinnitanud puuduste likvideerimist.

Samas juhib TTJA tähelepanu, et kõige suurem lapse ohutust tagav meede mänguväljakul on lapsevanema hoolas silm.

TTJA paneb lapsevanematele südamele:

  • jälgige, et mänguväljaku seadmed oleksid korras;
  • katkisest seadmest teavitage koheselt mänguväljaku omanikku;
  • kontrollige ja jälgige, kuidas teie lapsed mänguväljaku seadmeid kasutavad ning veenduge, et seda tehakse sihipäraselt;
  • kui tekib kahtlus mänguväljaku seadmete ohutuses, siis pöörduge kohaliku omavalitsuse poole ning küsige, kas mänguväljaku ohutust on kontrollitud.

Mänguväljakute kontrolli tulemustega saab lähemalt tutvuda TTJA kodulehel.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias