104-eurose sviitri ostnud klient sai poelt vastu pükse

 (70)
Foto on illustreeriv
Foto on illustreerivVida Press

104-eurose meeste sviitri ostnud kliendi kampsun muutus topiliseks juba pärast esimest kasutuskorda. Poe sõnul oli tarbija ise süüdi.

Ühest Apranga hallatavatest kauplustest meeste sviitri ostnud klient pidi kallihinnalises sviitris pettuma, kuna juba pärast esimest kasutuskorda oli kampsun topiline. Tarbija esitas kauplejale puuduste kohta teate ning tagastas sviitri. Viimane saatis sviitri ekspertiisi.

Ekspertiisiakti kohaselt oli tegemist aga "ekspluatatsioonidefektiga" ning tootel poe sõnul tootmisdefekte ei esinenud. Klient ekspertiisi tulemusega ei nõustunud ning väitis, et topiliseks minek ei tohiks tekkida pärast riideeseme ühekordset kandmist.

Tarbija soovis poelt sviitri asendamist või saada tasutud 104,50 eurot tagasi. Lisaks tellis sviitri ostnud klient ka enda ekspertiisi, mille järgi oli tegemist toote defektiga.

Poe sõnul ei ole nemad oma lepingulisi kohustusi rikkunud ning seetõttu ei ole kliendil õigust ka kaupleja vastu mingeid nõudeid esitada. Pood tugines oma vastuväidetes ekspertiisiaktile, mis kinnitab, et kaupleja ei ole müünud puudustega toodet, vaid tegemist on ekspluatatsioonidefektiga.

Tarbijavaidluste komisjoni otsus
Kaupleja ja tarbija vahel on sõlmitud tarbijalemüügileping. Selleks, et tarbijal oleks võimalik kaupleja vastu erinevaid õiguskaitsevahendeid kasutada, peab kaupleja olema oma lepingulisi kohustusi rikkunud. Tarbija tugineb käesolevas vaidluses asjaolule, et ostetud sviiter on puudusega. Seda on ta tõendanud ka vastava ekspertarvamuse edastamisega komisjonile. Samas on kaupleja poolt tellitud ekspertiisiaktis asutud seisukohale, et sviitril ei esine tootmisdefekte, vaid tegemist on ekspluatatsioonidefektiga.

Komisjon hindas talle poolte poolt esitatud tõendeid ning asus seisukohale, et kaupleja poolt müüdud sviiter ei vasta lepingutingimustele. Sviiter ei ole seda liiki asjadele omase kvaliteediga, mida ostja võinuks eeldada. Seda eriti silmas pidades kauba hinda ning tootjat. Seega asub komisjon seisukohale, et kaupleja on müünud tarbijale lepingutingimustele mitte vastava kauba.

Tarbija on soovinud oma avalduses tarbijavaidluste komisjonile puudustega kauba vahetamist mõne muu toote vastu. Võlaõigusseadus sätestab puudustega asja asendamise nõude eeldused ning selle, kuidas asendamine toimuma peab. Nimetatud sätte kohaselt saab ostja nõuda müüjalt ostetud asja asendamist samaliigilise asja vastu, millel ei oleks puudust. Nimetatud sätte alusel ei ole võimalik müüjalt nõuda mõne muu asja üleandmist ostjale. Seega komisjon vastavas osas tarbija nõuet rahuldada ei saa. Alternatiivselt on tarbija soovinud tagasi saada müügilepingu alusel müüjale üle antud rahasumma. Selleks, et tarbija saaks nimetatud nõude esitada, peab ta olema eelnevalt lepingust taganenud. Taganemisavalduse on tarbija tarbijakaitseameti vahendusel kauplejale esitanud. Lisaks taganemisavaldusele peab aga esinema ka müüjapoolne oluline lepingurikkumine, mis annaks alust lepingust taganemiseks. Nagu käesolevas otsuses eespool märgitud, on müüja oma lepingulist kohustust rikkunud, müües tarbijale lepingutingimustele mittevastava asja. Nimetatud rikkumine on oluliseks rikkumiseks siis, kui müüja on õigustamatult keeldunud asja asendamast või alternatiivselt siis, kui asja asendamine ei ole näiteks võimalik. Käesoleval juhul ei ole kaupleja müügilepingu eset pärast tarbijalt vastava kaebuse saamist lepingutingimustele vastava asja vastu vahetanud, kuigi tarbijal on vastava nõude esitamise õigus. Seega asub komisjon seisukohale, et kaupleja on oma lepingulisi kohustusi oluliselt rikkunud ning tarbija on kehtivalt müügilepingust taganenud.

Eelnevast lähtuvalt on komisjon seisukohal, et tarbija avaldus tuleb rahuldada.
Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias