Novatours ei nõustu tarbijavaidluste komisjoni otsusega ja läheb kohtusse

 (17)
Lennujaama turvakontroll
Foto: Priit Simson

Tarbijavaidluste komisjoni jõudis vaidlus, mille kohaselt Novatoursist Egiptuse reisi ostnud Armeenia kodanikud ei pääsenud Tallinnas lennule, sest reisifirma oli neile olulise info jätnud edastamata. Reisifirma ei nõustu tarbija kasuks tehtud otsusega ja läheb kohtusse.

Möödunud aasta oktoobris ostis klient Novatoursist paketireisi Egiptuse kuurorti Hurghadasse. Reis pidi toimuma 17. november kuni 24. november ning maksis 1050 eurot.

Kaebuse kohaselt ei teavitanud Novatours klienti viisa tegemise vajadusest, kuna kliendid on Armeenia kodanikud.

Reisi alguse päeval Tallinna lennujaamas armeenlasi lennule ei lubatud, kuna neil puudus Egiptuse viisa.

Armeenia kodanikud peavad Egiptusse reisimiseks taotlema viisa Egiptuse saatkonnast, mis asub Helsingis.

Võlaõigusseaduse kohaselt pidanuks Novatours aga teavitama passi- ja viisanõudmistest, eriti seda, mis puudutab tähtaegu ja tervishoiualaseid nõudmisi.

Tarbija väidab, et Novatours ei teavitanud teda passi- ja viisanõudmistest, eelkõige nende dokumentide saamise tähtaegadest.

Kuivõrd Novatours ei täitnud seadusest tulenevat kohustust, leiab klient, et Novatours vastutab tekkinud kahju eest summas 1050 eurot. Seni on Novatours kliendile tagastanud summa 214,06 eurot.

Novatours tõdeb, et juhtumi asjaolusid arvestades jääb tarbijakaebuste komisjoni otsus arusaamatuks. Kuivõrd antud otsus loob suhetes tarbijaga õigusselgusetust, ei nõustu Novatours sellega ja kavatseb viia vaidluse kohtusse.

Seotud lood:

Tarbijavaidluste komisjoni pöördus klient aga põhjusel, et soovib kogu pakettreisitasu tagastamist ning esitas Novatoursi vastu nõude ülejäänud summas 836 eurot. Tarbija selgitab, et olenemata sellest, et paketireisileping sõlmiti sidevahendi teel (interneti müügikanali kaudu), on Novatours ja klient suhelnud pärast lepingu sõlmimist telefoni teel, mille kaudu anti kliendile vale informatsiooni reisidokumentide kohta.

Tarbija järeldab, et Novatoursi esindaja ei olnud piisavalt kompetentne ning ei olnud antud tingimustest teadlik, et Armeenia kodanikud peavad viisa saamiseks pöörduma saatkonda ja eeldas seda, et klient saab viisa osta Hurghada lennujaamas nii, nagu seda saavad teha Euroopa Liidu, Venemaa, Ukraina kodanikud ja „halli passi" omanikud.

Seda tõendab ka Novatoursi eksitav lause Armeenia päritolu kliendile saadetud e-kirjas: „Juhul kui, viisa on tellitud, siis selle saab kätte saabumisel Egiptuse lennujaamas".

Novatours: e-keskkonnas on teavitust piisaval määral

Novatoursi selgitusel juhib nende e-müügikanalis programm kliendi tähelepanu võialusele/vajadusele kontrollida nõutud reisidokumentide loetelu välisministeeriumi lehelt www.vm.ee ning palub välisriikide kodanikel kontrollida sihtriiki sisenemise tingimusi konsulaaresindusest.

Novatours lisab oma väidete tõendamiseks väljaprindi, millest nähtub järgmine: Eesti kodanikelt ja välismaalastena määratletud isikutelt nõutud dokumentide loetelu saate kontrollida välisministeeriumi lehelt www.vm.ee.

Teiste riikide kodanikelt nõutavate reisidokumentide väljaselgitamiseks soovitame pöörduda sihtkohariigi konsulaaresinduse poole. Kaupleja leiab, et on sellega omapoolse teavituskohustuse täitnud ning viitab ühtlasi pakettreisilepingu tingimustele , mille kohaselt on reisija ise vastutav enda reisidokumentide korrasoleku eest.

Tarbijavaidluste komisjoni otsus
Seaduse järgi tuleb reisijat enne lepingu sõlmimist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitada üldiselt reisijale esitatavatest passi- ja viisanõudmistest, eelkõige nende dokumentide saamise tähtaegadest, samuti pakettreisiks või sihtkohas viibimiseks kehtestatud tervishoiualastest nõudmistest.

Seaduse järgi ei ole reisikorraldajal käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustust, kui need andmed sisalduvad juba reisikorraldaja poolt reisijale väljastatud kataloogis ega ole vahepeal muutunud.

Novatours väidab, et on tarbijatele vajaliku ja õige teabe esitanud.

See väide ei ole õige, Novatours ei ole teavet esitanud, viide võimalikule teabe asukohale on liiga üldine.

Novatoursi antud teabe iseloom oli, et tarbijad peaksid ise selle asjaolu välja selgitama. See on lepingurikkumine, kuna seadus kohustab kauplejat seda teavet tarbijale andma.

Kaupleja teine vastuväide on, et ta on tüüptingimusega vabastanud ennast seadusest tulenevast vastutusest ja pannud reisidokumentidega seonduva tarbijale.

Antud tüüptingimust sellisel viisil tõlgendades oleks tegemist tühise tüüptingimusega võlaõigusseaduse mõttes.

Kaupleja on viisarežiimi kohta andnud tarbijale saadetud e-kirjas valeinfot. Lähtudes esitatud asjaoludest on kaupleja lepingut rikkunud ja kahju hüvitamise nõude esitamine on põhjendatud. Nõude summa on juhtumi asjaolusid arvestades õige, Novatours ei ole nõude summale vastuväidet esitanud.
Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias